ÜYE SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

MADDE-1 TARAFLAR

1.1-İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Üye Sözleşmesi ve Kullanım Şartları, Şirket ile Üye arasında, Esteware Web sitesi ve Mobil Uygulama’sının bulunduğu elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Şirket ile Üye işbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları'nda münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır. Esteware’e Üye olarak, Üye Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nın tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

1.2-Kısaltmalar

ŞİRKET: 0411-0783-1810-0001 MERSİS numaralı, grlbilisim@hs01.kep.tr elektronik mailli, Mersin Üniversitesi Teknopark Ana Bina No: 35 A 2. Kat No: 204 Yenişehir-Mersin merkez adresinde faaliyet gösteren GRL Bilişim ve İnovasyon A.Ş.

ESTEWARE: ESTEWARE.COM web sitesi, bu alan adına bağlı alt site ve sayfaları ile ESTEWARE mobil uygulamasıdır.

ESTEWARE.COM: Şirket’in hizmeti sunduğu web sitesi ile bu alan adına bağlı alt siteler ve sayfalarıdır.

MOBİL UYGULAMA: Şirket’in hizmeti sunduğu Android, IOS, Huawei marketlerinde yer alan ESTEWARE uygulamalarıdır.

ÜYE: ESTEWARE hizmetlerinden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel Kullanıcı’lardır.

Üye, ESTEWARE’e Üye olurken işbu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

MADDE-2 KONU, AMAÇ, KAPSAM

2.1-İşbu sözleşmenin konusu; ESTEWARE’de sunulan hizmetler ile bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

2.2-İşbu sözleşmenin amacı; 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hizmet sağlayıcı olarak ESTEWARE, elektronik ticaret ortamında Üye’lerine mevzuatla satışına izin verilen dijital hizmetlere hizmetin sunulması ve sunulan bu hizmetlerden Üye’nin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktır.

2.3-İşbu sözleşmenin kapsamı; Şirket tarafından üyelik ve hizmetlerinin kullanımı için ESTEWARE’de yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

MADDE-3 TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1- Üye’nin Üye olabilmesi için, gerçek kişilerin en az 18 (onsekiz) yaşında ve reşit olması, tüzel kişilerde ise imzaya yetkili kişinin ESTEWARE’de talep edilen bilgileri tam ve eksiksiz doldurması gerekmektedir. Söz konusu olan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamayan Üye, ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.2-Üye, Üye Kayıt Formu’nu doldurup işbu sözleşmeyi onaylaması ile Üye kayıt işlemi tamamlanır.

3.3-Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Üye’den bazı belgeler talep edebilir ve belgeler ibraz edilene kadar Üye’liği başlatmayabilir veya Üye’lik işlemlerini kabul etmeyebilir. Kabul edilmeyen Üye’lik işlemlerinden Şirket sorumlu tutulamaz.

3.4-Şirket, ESTEWARE yasal uyarılarda yer alan sözleşmelerde yapılan değişiklikleri Üye’ye elektronik posta ile ve değişlik bilgisini SMS ile göndererek bilgilendirecektir. Üye, ESTEWARE’i kullandığı süre dahilinde yasal uyarıları okumak ve uymakla mükelleftir.

3.5-Üye’nin, oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenliği ve gizliliği tamamen kendi sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, 3. Kişilerce paylaşmayacağını ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. 

3.6-Üye, Şirket tarafından sunulan ve ESTEWARE’de yer alan ve yer alacak olan hizmetleri ve içerikleri kullanırken, Üye ile Müşterisi arasındaki ilişki bu sözleşmenin kapsamına girmemektedir. Şirket, Üye ve Müşteri arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üye, ESTEWARE üzerinden yaptığı işlemlere ilişkin haklarını işbu sözleşmede ve yasal uyarılarda yer alan bu sözleşmenin eklerinden olan sözleşmelerde ve diğer sözleşmeler çerçevesinde arayabileceklerdir.

MADDE-4 İPTAL VE CAYMA HAKKI

4.1-Üye’nin iptal veya cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da hizmetin çeşitli sebeplerle gerçekleşmemesi veya hakem heyeti kararları ile Üye’ye ücret iadesine karar verilen durumlarda, Şirket, tahsil etmiş olduğu tutardan komisyon, banka masrafları, kredi kartı taksit veya tek çekim masrafları vb. kestikten en geç 10 gün sonra iade edecektir.

MADDE-5 EĞİTİM

5.1-Şirket, kullanım videosu ile ESTEWARE kullanım ve öğretimi sağlamaktadır. Üye bunun haricinde isterse ESTEWARE ile ilgili eğitim verecektir. Eğitim süresi 1 (bir) saat olup online verilir ve paket ücretine dahildir. Üye bu süre haricinde ekstra eğitim de talep ederse ücrete tabi olacaktır.

MADDE-6 MÜCBİR SEBEPLER

6.1-Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’ın sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran, üstlendiği yükümlülükleri kısmen veya tamamen geçici veya daimi olarak durduracak ve/veya imkansız kılacak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, salgın hastalık, yangın, savaş, isyan, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, seferberlik, hükümet ve idari makam kararları ile benzeri haller mücbir sebepler sayılacaktır. Mücbir sebebin devamı esnasında Taraflar’ın edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebepler 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, Taraflar’dan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE-7 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. ESTEWARE, tasarımı, yazılımı, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen Şirket’in mülkiyetinde bulunmaktadır.

7.2-Üye, yazılı olarak Şirket’in izni olmaksızın Şirket’in mülkiyetindeki fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Şirket ise Üye’nin ticari unvanını, markasını ESTEWARE.COM’un tanıtımı amacıyla kullanabilir, çoğaltabilir ve yayabilir. Üye, bahsi geçen bilgilerinin işbu sözleşme kapsamında ESTEWARE tarafından kullanılabileceğini bu hususta Şirket’e izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.3-Üye, Şirket’in mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Şirket’in ve dolaylı olarak 3.kişinin doğrudan ve dolaylı tüm zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE-8 TEBLİGAT ADRESLERİ

8.1- Üye’nin, ESTEWARE hesabında yer alan adresler, bu sözleşmeyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, 3 (üç) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir. İşbu sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler ile tebligatlar elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine aksi belirtilmedikçe Türkçe olarak gönderilecektir.

MADDE-9 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE FESHİ

9.1-Şirket, burada yazılanlarla sınırlı kalmadan ve mevzuata uygun olarak, ESTEWARE’in işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve ESTEWARE’in sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda işbu sözleşme şartlarını revize etme, sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirme, dilediği tarihte sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirme hakkına, 30 (otuz) gün önceden ESTEWARE’de ilan etme ve Üye’ye, elektronik posta ile haber vermek kaydıyla sahiptir.

9.2-Şirket, Üye’nin mücbir sebepler dışında işbu sözleşme hükümlerinin bir veya birden fazla kısmının ihlali ve bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde Şirket’in uğradığı/uğrayacağı tüm zararlarının tazmini dahil tüm hakları saklı kalmak üzere işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak süresinden önce fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten ve olası zarar tazmininden dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir.

9.3-İşbu sözleşme, Taraf’dan birinin 30 (otuz) gün önceden tebligat adresine taahhütlü olarak bildirmesi ve karşılıklı anlaşması ile feshedilebilir.

MADDE-10 DİĞER ŞARTLAR

10.1-İşbu sözleşme ve eklerinde belirtilmeyen ve hüküm bulunmayan hallerde, Şirket kararları belirleyicidir.

10.2- Üye, kendisine tanınan avantajları ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen bir başkasına devir edemez. Devri halinde işbu sözleşme fesih olur. Şirket’in tazminat hakkı saklıdır.

10.3-Üye, Gizlilik Politikası gereği edindiği belgeleri ve hassas konuları hiçbir şekilde sözlü ve/veya yazılı olarak 3. kişilere ifşa etmeyecek, vermeyecek, sanal ortamda ve sosyal medyalarda hiçbir şekilde belge, yorum ve açıklamada bulunmayacaktır. Aksi halde Şirket zarara uğrama nedeni ile sözleşmeyi süresinden önce tek taraflı fesih ederse uğradığı/uğrayacağı tüm zararları Üye’den tazmin edilmesini isteyebilir.

10.4-Şirket, hizmet verirken Üye’nin uğradığı özel veya dolaylı zarardan, ekonomik olarak gelir kaybı ile diğer kayıplarından sorumlu olmayacaktır.

MADDE-11 UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

11.1-Taraflar, işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukukunun uygulanacağını, münhasıran Mersin Adliyesi Mahkemeleri ile İcra Daireleri’nin yetkili olacağını bildiklerini, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Portal veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, Şirket ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakeme Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE-12 YÜRÜRLÜLÜK

12.1-İşbu sözleşme 12 (oniki) maddeden ibaret olup elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve aktivasyon işlemlerinin başarı ile tamamlandığı an itibariyle süresiz olarak yürürlüğe girmiş sayılır.